Ý nghĩa câu khẩu hiệu (slogan) trong logo mới của Viettel năm 2021

Viettel đã thay đổi slogan từ câu “Hãy nói theo cách của bạn” thành “Theo cách của bạn”. Nghe qua tưởng không có gì hay, gần như là rượu cũ (thay đổi một chút) và thay bình mới mà thôi. Nhưng thực tế thì không phải. Việc thay đổi slogan một cách nhẹ nhàng, khéo…